Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
 
Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic

 

Componenţa Consiliului de Cercetare ştiinţifică


 

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Departament

1.

Conf. univ. dr. Kadar Manuella - preşedinte

Departamentul de Ştiinte Exacte şi Inginereşti

2.

Prof. univ. dr. Ovidiu Panaite - membru

Departamentul de Teologie

3.

Lect. univ. dr. Ileana Burnichioiu - membru

Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

4.

Lect. univ. dr. Călina Ana Buţiu - membru

Departamentul de Ştiinte Sociale şi ale Educaţiei

5.

Lect. univ. dr. Lazăr Ioan - membru

Departamentul de Ştiinte Juridice şi Administrative

6.

Lect. univ. dr. Ionela Gavrilă-Paven - membru

Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

7.

Conf. univ. dr. Lupsa Marinela - membru

Departamentul de Filologie

8.

Pr. Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi - membru

Şcoala doctorală

9.

Doctorand Teompa Alexandru - membru

Colectivul de studenţi

 

Regulamentul Consiliului de Cercetare ştiinţifică 

     Art.1. Definire

     Consiliul Cercetării Ştiinţifice al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este un organism de lucru aflat în subordinea Senatului.

 

     Art.2. Atribuţii

     Consiliul Cercetării Ştiinţifice (CCŞ) are următoarele atribuţii:

     a. coordonează desfăşurarea şi asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică din Universitate în acord cu Planul strategic al universităţii şi Strategia de Cercetare Ştiinţifică, cu programele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică;

     b. elaborează Strategia de Cercetare Ştiinţifică a Universităţii, în colaborare cu Consiliile facultăţilor şi ale structurilor de cercetare din Universitate;

    c. analizează şi supune spre aprobarea Senatului Universităţii regulamentele (statutele) de organizare şi funcţionare a structurilor de cercetare din Universitate şi alte regulamente specifice activităţii de cercetare (Statutul personalului de cercetare-dezvoltare-inovare, Regulamentul privind acordarea premiilor pentru excelenţa în cercetare etc.)

     d. analizează şi avizează programele de cercetare ştiinţifică anuale şi de perspectivă elaborate de structurile Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia;

    e. stimulează şi sprijină activitatea de cercetare a departamentelor, cadrelor didactice, doctoranzilor, cercetătorilor şi studenţilor din universitate, inclusiv prin colaborarea cu instituţii de învăţămănt şi cercetare din ţară şi străinătate;

     f. analizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de cercetare ştiinţifică şi modul de executare al acestuia, pe baza bilanţurilor contabile;

    g. sprijină organizarea în Universitate a manifestărilor ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională;

    h. coordonează acţiunile legate de atribuirea premiilor pentru cercetarea ştiinţifică atribuite cadrelor didactice şi cercetătorilor din universitate, precum şi acţiunile legate de atribuirea burselor de performanţă pentru studenţi.

 

     Art. 3. Componenţa, structura şi durata mandatului Consiliului Cercetării Ştiinţifice al Universităţii

     a. Consiliul Cercetării Ştiinţifice este format din 9 membri. Preşedintele CCŞ este membru al Senatului. Din CCŞ pot face parte cadre didactice şi cercetători şi studenţi cu performanţe ştiinţifice deosebite, directori ai Centrelor de cercetare şi alte cadre didactice şi cercetători cu rezultate deosebite în activitatea de cercetare, propuşi de Consiliile facultăţilor şi de structurile de cercetare din universitate.

     b. Preşedintele convoacă şi prezidează reuniunile CCŞ, asigură elaborarea hotărărilor Consiliului şi informează Consiliul cu privire la îndeplinirea acestora. Preşedintele reprezintă Consiliul în relaţia cu Senatul, fiind mandatat să adopte măsuri urgente care se impun, urmănd să informeze CCŞ la proxima reuniune.

     c. Componenţa şi structura Consiliului se aprobă de către Senatul Universităţii;

     d. Durata mandatului Consiliului Cercetării Ştiinţifice al Universităţii este aceeaşi cu cea a Senatului;

     e. În situaţia în care un post în Consiliu este vacant mai mult de 3 luni, preşedintele va iniţia procedura de numire a unui nou membru. Confirmarea noilor membri se face de către Senatul Universităţii.

 

     Art. 4. Funcţionarea Consiliului Cercetării Ştiinţifice

     a. Consiliul se reuneşte în sesiuni ordinare o dată pe trimestru şi în sesiuni extraordinare, la convocarea preşedintelui sau a majorităţii simple a membrilor.

     b. Consiliul este legal constituit dacă sunt prezenţi două treimi din numărul membrilor săi.

     c. În exercitarea atribuţiilor sale, hotărările Consiliului se adoptă cu majoritate simplă, prin vot deschis. Acestea se consemnează în procesul verbal de şedinţă, semnat de membrii prezenţi

     d. În activitatea sa CCŞ colaborează îndeaproape cu Centrul pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, care îi oferă sprijinul logistic necesar, inclusiv culegerea şi stocarea informaţiilor privind activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în Universitate.

 

     Art. 5. Dispoziţii finale şi tranzitorii

     a. Consiliul Cercetării Ştiinţifice este direct subordonat Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

     b. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Cercetării Ştiinţifice din Universitatea „ 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia intră în vigoare la data adoptării lui de către Senat. La aceeaşi dată se abrogă orice alte reglementări contrare.

 

Aprobat în Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, la data de 24.10.2012