Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
 
Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
Regulament de funcţionare

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA


Centrul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic - CCŞTT

 

I. Constituire, organizare, structură şi sediu

 

Art.1. (1) Centrul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic s-a înfiinţat în vederea creşterii performanţei în activitatea de cercetare care se desfăşoară la nivel universitar.

(2) Centrul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic se abreviază prin CCŞTT, denumire care se va folosi în continuare, precum şi în documentele elaborate de centru.

(3) CCŞTT este o structură de management a activităţilor de consultanţă şi implementare a strategiei cercetării ştiinţifice.

 

Art.2. (1) CCŞTT se organizează şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Cartei Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi hotărârilor Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, denumit în continuare Senatul Universităţii.

(3) CCŞTT este o structură constituită prin Hotărâre de Senat.

(4) CCŞTT nu are personalitate juridică fiind reprezentat juridic de către Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. CCŞTT îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului de funcţionare aprobat de Senatul Universităţii.

 

Art.3. (1) CCŞTT este condus de un director desemnat prin concurs organizat de Rector.

(2) Centrul are propria organigramă aprobată de Senatul Universităţii.

 

Art. 4. Sediul CCŞTT este la Universitatea „1 Decembrie 1918", Palatul Apor, Str. Gabriel Bethlen, Nr. 5, 510009, Alba Iulia, România.

 

II. Viziune, Misiune, Obiective

 

Art. 5. Viziunea centrului este în concordanţă cu politica strategică a Uniunii Europene (UE) de creştere economică pentru următorii zece ani, Europa 2020, cu eforturile de aliniere treptată la orientările recente ale politicii UE dictate de necesitatea creşterii capacităţii şi competitivităţii sistemelor de învăţământ şi cercetare - dezvoltare - inovare prezentate în Planul Naţional de Dezvoltare şi Inovare  2015-2020, PN III şi compatibilizarea lor cu sistemele similare din statele Uniunii Europene.

 

Art. 6. Misiunea centrului este stimularea activităţilor de planificare, proiectare şi punere în practică a strategiilor şi politicilor naţionale menite să asigure un nivel ridicat de performanţă al cercetării ştiinţifice în Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, în context naţional şi internaţional.

 

Art. 7. Obiectivele CCŞTT sunt:

a) creşterea vizibilităţii Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia în plan regional, naţional şi internaţional;

b) formarea şi dezvoltarea resurselor umane implicate în cercetarea ştiinţifică;

c) iniţierea, promovarea şi consilierea colaborării inter- şi multidisciplinare pentru cercetarea ştiinţifică;

d) sprijinirea realizării indicatorilor de performanţă ai instituţiei pentru autoevaluarea internă a calităţii.

e) promovarea calităţii în cercetare;

f) modernizarea şi eficientizarea bazei materiale necesare desfăşurării cercetării ştiinţifice din universitate;

g) orientarea cercetării din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia spre nevoile pe termen mediu şi lung ale societăţii;

h) realizarea unui management eficient al activităţii de cercetare - dezvoltare - inovare;

i) întărirea dimensiunii de cooperare naţională şi internaţională;

j) crearea unui climat de încredere şi cooperare ştiinţifică între cadrele didactice ale universităţii, bazat pe transparenţă decizională;

k) evaluarea periodică a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi a centrelor de cercetare -dezvoltare - inovare.

 

Art 8. Pornind de la obiectivele şi strategia naţională de dezvoltare a cercetării ştiinţifice, CCŞTT are rolul de a elabora propuneri pe care le înaintează conducerii Universităţii privind:

a) priorităţile în programele de cercetare - dezvoltare - inovare pe plan naţional şi internaţional;

b) modalităţi de alocare a resurselor, necesităţi de finanţare a unor centre, unităţi de cercetare - dezvoltare -inovare;

c) stabilirea unor acţiuni care să conducă la creşterea performanţei în cercetarea ştiinţifică;

d) recompensarea cercetătorilor cu performanţe deosebite din Universitate.

 

Art. 9. CCŞTT are următoarele atribuţii:

a) asigură consiliere, logistică şi informaţii structurilor din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru activitatea de cercetare - dezvoltare - inovare;

b) întocmeşte anual, un raport privind activitatea de cercetare desfăşurată în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi vine cu noi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare - dezvoltare - inovare în Universitate. Raportul va fi prezentat Comisiei pentru Cercetare Ştiinţifică, Transfer Tehnologic, Proiecte şi Resurse şi Senatului Universităţii;

 

III. Patrimoniu. Finanţare

 

Art. 10. (1) Patrimoniul constă din baza tehnico-materială Corp Palatul Apor, et.1., Universitatea „1 Decembrie 1918", precum şi dotările asigurate de către Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

(2) Patrimoniul se va dezvolta progresiv în urma activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor privind acţiunile suport şi complementare, derulate cu finanţare proprie, naţională şi internaţională, precum şi prin achiziţii din venituri proprii, prin donaţii, prin sponsorizări, acesta fiind inventariat şi înregistrat în evidenţe de baza materială conform procedurilor legale din universitate.

 

Art. 11. Resursele financiare ale centrului se constituie din venituri de la buget şi proprii, corespunzătoare activităţilor desfăşurate pe baze contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi din donaţii şi sponsorizări, după cum urmează:

a. fonduri acordate prin finanţare pe bază de proiect;

b. fonduri distribuite din fondurile proprii ale universităţii;

c. taxe de instruire, formare din contractele cu terţi;

d. taxe de consultanţă, expertizare, încercări experimentale, servicii către terţi;

e. taxe de participare la sesiuni de instruire, workshop-uri iniţiate către terţi;

f. sponsorizări, donaţii, subvenţii, concesiuni, alte surse constituite conform legilor în vigoare.

 

IV. Competenţe

 

Art.13 (1) CCŞTT are în competenţă implementarea strategiilor şi politicilor Universităţii în domeniul educaţiei, cercetării, dezvoltării şi a inovării în concordanţă cu dinamica strategiei naţionale a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(2) În realizarea strategiilor şi politicilor manageriale CCŞTT:

a. facilitează accesul la informaţiile privind standardele şi etica cercetării ştiinţifice;

b. oferă asistenţă în elaborarea propunerilor de proiecte şi stabilirea parteneriatelor privind cercetarea ştiinţifică şi transferul tehnologic.

 

V. Relaţii


Art.14. (1) CCŞTT se subordonează Senatului Universităţii şi este coordonată de Prorectorul responsabil.

(2) CCŞTT stabileşte relaţii de colaborare internă cu facultăţi, departamente, centrele de cercetare şi cu DGA.

(3) CCŞTT stabileşte relaţii de colaborare externă cu UEFISCDI, CNFIS, Autorităţile de Management, Unităţile de Implementare, Organismele Regionale, Departamente ale Agenţiei de Dezvoltare Regională, ale Consiliului judeţean, ale Consiliilor locale, alte autorităţi, instituţii şi organizaţii precum şi cu entităţi similare din străinătate.

 

VI. Activităţi

 

Art.15. CCŞTT efectuează următoarele activităţi:

a. asigură transferul de informaţii şi produse ştiinţifice şi de inovare către mediul socio-economic naţional şi internaţional.

b. înfiinţează şi întreţine un site al centrului prin care se realizează transferul şi diseminarea cunoştinţelor privind integrarea în reţele naţionale şi internaţionale cu misiune şi obiective specifice comune.

c. gestionează baza de date on-line pentru toate cadrele didactice şi cercetătorii din Universitate privind stadiul cercetării ştiinţifice.

d. coordonează pe responsabilii revistelor ştiinţifice publicate în Universitate în crearea de pagini web ale revistelor şi conectarea lor la pagina web a CCŞTT, cât şi promovarea on-line a revistelor Universităţii.

e. verifică dosarele cu documentaţiile corespunzătoare procesului de evaluare continuă a revistelor din Universitate pentru accederea acestora în categoriile recunoscute de către CNCS, indexarea lor în Baze de Date Internaţionale, indexarea în Thomson Reuters, indiferent de profilul revistei, în scopul creşterii impactului acestora pe plan naţional şi internaţional.

e. stabileşte criterii pentru creşterea calităţii în organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale pentru atragerea unor specialişti de renume pe plan naţional şi internaţional.

f. iniţiază colaborări multidisciplinare cu instituţii de învăţământ superior, de cercetare, din ţară şi străinătate.

g. informează cadrele didactice şi cercetătorii din Universitate în vederea obţinerii unor abonamente care să asigure accesul la diverse baze de date internaţionale ce indexează publicaţii în domeniile de interes ale cercetării din Universitatea noastră.

h. extinde relaţiile de colaborare cu universităţi şi institute de cercetare din străinătate.

i. conturează direcţii de cercetare prioritare, în domeniile în care există performanţe recunoscute şi probate deja pe plan naţional şi internaţional.

j. informează cadrele didactice şi cercetătorii din Universitate despre competiţiile naţionale şi internaţionale care lansează programe de cercetare - dezvoltare - inovare.

k. verifică întocmirea documentaţiei necesare înfiinţării şi acreditării unităţilor de cercetare şi excelenţă, precum şi a reacreditării acestora.

l. întocmeşte documentaţia necesară raportării către CNCS privind activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în Universitate.

 

VIII. Încetarea activităţii

 

Art.16. CCŞTT îşi încetează activitatea prin hotărârea Senatului Universităţii.

 

IX. Dispoziţii finale

 

Art. 17. (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării lui prin Hotărârea Senatului Universităţii.

(2) Regulamentul va putea fi modificat şi completat prin Hotărârea Senatului Universităţii.

 

Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din 25 mai 2016.