Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică
 
Centrul pentru Cercetare Științifică
Legislaţie

 

Cercetare Ştiinţifică

 

Legislaţie generală a cercetării ştiintifice

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011

O.G. 57/2002 - cu modificări şi completări ulterioare, privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

Statutul cercetătorului - Legea nr. 319/2003

 

Legislaţia aferentă ANCS/MECTS

Evaluarea şi clasificarea instituţiilor de cercetare - H.G. nr. 1062/2011

Legea eticii în cercetare nr. 206/2004 - cu modificări şi completări ulterioare

 

Planul naţional

Strategia naţională în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării - H.G. nr. 217/2007

Norme metodologice privind programele, proiectele şi acţiunile cuprinse în PN-CDI - H.G.nr. 1265/ 2004

Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II - H.G. nr. 475/2007

 

Legislaţie secundară aferentă sistemului de cercetare

Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a INCD-urilor - H.G. 637/2003

Categorii de cheltuieli pentru activităţi de cercetare - H.G. 134/2011

Condiţii pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice - H.G. 264/2003

Metodologie de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la INCD-uri - H.G. 91/2003

Acreditare RENITT - H.G. 406/2003

Codul studiilor universitare de doctorat - H.G.681/2011

Metodologie-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţămăntul superior- HG 457/2011

Recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi certificatelor obţinute în universităţi de top - OMECTS nr. 3158/2012

Aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii H.G.nr. 789/2011

Metodologia de autorizare, acreditare şi evaluare a şcolilor doctorale - OMECTS nr. 3850/2012

Hotărări de guvern

 

Sistemul CDI

HG nr. 551/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi standardelor, precum şi a Metodologiei de evaluare şi atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de CD de către unităţi şi instituţii care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea şi de acreditare a unităţilor componente ale sistemului de CD de interes naţional


      Fonduri Structurale

 

Legi şi ordonanţe guvernamentale

OUG nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia romănească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romăniei

OUG nr. 120/2010 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 64/2009

OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările aprobate prin OG nr. 19/2009 şi Legea nr. 362/2009

OUG nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice

OUG nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul Romăniei OUG nr. 34/2006

OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată

OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului

OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării

OUG nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul Romăniei a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

OG nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, actualizată

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei LEGE 202 Egalitate de şanse

OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, republicată

Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie L 64 pt brevete

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii LEGE 50 construcţii

HG 1135 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul

HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale

HG nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale

HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programe operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare

 

Construcţii

HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

 

Achiziţii publice

HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare

HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare

 

Alte hotărări

HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

Hotărărea nr. 244/2008 privind aprobarea Normei pentru finanţarea proiectelor prioritare, în numele şi în contul statului (NI-FIN-07-I/0)

HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare ale mijloacelor fixe

HG nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului romăn trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare

HG nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările şi completările ulterioare

 

Ordine privind cheltuielile eligibile

Ordin nr. 2069/2009 de modificare a Ordinului nr. 3345/2008

Ordin nr. 3345/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.1.1 «Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi », 2.1.2 « Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate » şi 2.3.3 « Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor » ale Axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007 - 2013

Ordin nr. 1460/2009 de modificare a Ordinului nr. 1341/2008

Ordin nr. 1341/2008 pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.3 "Dezvoltarea unor reţele de centre de CD, coordonate la nivel naţional si racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)", 2.2.4 "Intărirea capacităţii administrative" şi 2.3.2 "Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru CD" ale Axei Prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" din cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013

Ordin nr. 1461/2009 de modificare a Ordinului nr. 2508/2007

Ordin nr. 2508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" şi 2.3.1 "Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative" ale axei prioritare 2 "Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"(POS CCE) 2007-2013

Ordin nr. 2507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007 - 2013

 

Ordine pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat şi de minimis

Ordin nr. 1628/2010 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis denumită "Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat" aferente O211

Ordin nr. 843/2010 pentru modificarea Ordinului nr. 387/2008

Ordin nr. 387/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis denumită "Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP - urilor şi SPIN OFF-urilor inovative", aferentă Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", Axa prioritară 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", Domeniul major de intervenţie 2.3 "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare", Operaţiunea 2.3.1 "Sprijin pentru START-UP-urile şi SPIN-OFF-urile inovative"

Ordinele 1190 si 1189 din 2009 pentru modificarea Ordinului nr. 3388/2008 şi a Ordinului nr. 1293/2008

Ordin nr. 3388/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) prin Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice (POS-CCE)", aferentă operaţiunilor 2.1.1 „Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/ instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi", 2.1.2 „Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate" şi 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul firmelor" din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"

Ordin nr. 1293/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional "Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare" aferentă operaţiunilor 2.3.2 "Dezvoltarea infrastructurii CD în întreprinderi şi crearea de noi locuri de muncă în cercetare" şi 2.3.3 "Promovarea inovării în cadrul firmelor", Domeniul major de intervenţie 2.3 "Accesul întreprinderilor la activităţi de CD şi inovare (CDI)", Axa prioritară 2 "Competitivitate prin dezvoltare tehnologica şi inovare", din cadrul Programului Operaţional "Creşterea Competitivităţii Economice"

 

Alte ordine

Ordin nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare

Ordin nr. 469/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 29/2007 aprobate prin Ordinul nr. 911/2007

Ordin nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr. 249/2007

Ordin nr. 2181/2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

Legislatie comunitara


• General_Regulation_1083-2006
• ERDF Regulation 1080-2006
• ESF_Regulation_1081-2006
• Cohesion_Fund_Regulation_1084-2006
• EGTC_Regulation01082-2006
• Regulation 1828-2006
• Decizia Comisiei Europene privind aprobarea POS-CCE nr. 3472/2007

 

Politica de coeziune 2007-2013

Liniile Strategice de Coeziune: CSG

 

Legislatie comunitara privind ajutorul de stat

Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare (800/2008) Regulamentul 800 din 2008

Cadrul comunitar privind ajutorul de stat de CDI (2006/C 323/01) 2007-2013_CDI final

Regulamentul Comisiei privind ajutorul de stat regional (1628/2006) - abrogat regional_aid_1628din2006

Regulamentul Comisiei privind ajutorul de minimis (1998/2006) deminimis_1998din2006


      Transfer Tehnologic

 

Legea 84/1998 - privind marcile si indicatiile geografice

Legea nr. 203/2002 ce modificã Legea 64/1991 - privind brevetele de inventie

Lege nr. 585/2002 ce modifica Legea 129/1992 - privind protectia desenelor si modelelor industriale

Legea nr.298/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 - privind combaterea concurentei neloiale

Legea nr.285/2004 ce modifica Legea nr. 8/1996 - privind dreptul de autor si drepturile conexe

Legea nr. 66/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 226, din 9 aprilie 2010.