Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
 
Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
Regulament de organizare şi funcţionare

 

Compartiment pentru Transfer Tehnologic


     I.Constituire, organizare, structură şi sediu

     Art.1.

     (1) Compartimentul pentru Transfer Tehnologic s-a înfiinţat în vederea creşterii performanţei instuţionale şi îmbunătăţirii cadrului de acces la sursele de finanţare naţionale şi internaţionale căt şi în vederea creşterii performanţei în activitatea de cercetare care se desfăşoară la nivel universitar.
(2) Compartimentul pentru Transfer Tehnologic se abreviază prin CTT, denumire care se va folosi în continuare, precum şi în documentele elaborate de compartiment.
(3) CTT este o structură subordonată Centrului pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (CMCDI).

 

     Art.2.

     (1) CTT se organizează şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Cartei Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi hotărărilor Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, denumit în continuare Senatul Universităţii.
     (2) CTT este o structură constituită prin Hotărăre de Senat.
     (3) CTT nu are personalitate juridică fiind reprezentat juridic de către Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. CMCDI îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului de funcţionare aprobat de Senatul Universităţii.

 

     Art.3.

     (1) CTT este condus de directorul CMCDI, desemnat prin concurs organizat de Rector.
     (2) Compartimentul este deservit de un referent.

 

     Art. 4.

     Sediul CTT este la Universitatea „1 Decembrie 1918", Palatul Apor, Str. Gabriel Bethlen, Nr. 5, 510009, Alba Iulia, Romănia.

 

     II. Viziune, Misiune, Obiective

     Art. 5.

     Viziunea CTT este în concordanţă cu politica strategică a Uniunii Europene (UE) de creştere economică pentru următorii zece ani, Europa 2020, cu eforturile de aliniere treptată la orientările recente ale politicii UE dictate de necesitatea creşterii capacităţii şi competitivităţii sistemelor de învăţămănt şi cercetare - dezvoltare - inovare prezentate în Planul Naţional de Dezvoltare PND 2007-2013 şi compatibilizarea lor cu sistemele similare din statele Uniunii Europene.

 

     Art. 6.

Misiunea CTT este stimularea generală a activităţii de colaborare între universitate şi alţi actori de pe piaţă, fiind o „punte" şi un „catalizator" pentru echipele de cercetare, partenerii industriali şi celelalte componente ale „ecosistemului de inovare". Rolul CTT este de a parcurge etapele suplimentare care separă cunoaşterea din laborator de tehnologia industrială.

 

     Art. 7.

     Obiectivele CTT sunt:
     a) creşterea vizibilităţii Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia în plan regional, naţional şi internaţional;
     b) formarea şi dezvoltarea resurselor umane implicate în realizarea proiectelor;
     c) iniţierea, promovarea şi consilierea colaborării inter- şi multidisciplinare pentru realizarea proiectelor;
     d) sprijinirea realizării indicatorilor de performanţă ai instituţiei pentru autoevaluarea internă a calităţii.
     e) promovarea calităţii în cercetare;
     f) modernizarea şi eficientizarea bazei materiale necesare desfăşurării cercetării ştiinţifice din universitate;
     g) orientarea cercetării din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia spre nevoile societăţii pe termen mediu şi lung;
     h) realizarea unui management eficient al activităţii de cercetare - dezvoltare - inovare;
     i) întărirea dimensiunii de cooperare naţională şi internaţională;
     j) crearea unui climat de încredere şi cooperare ştiinţifică între cadrele didactice ale universităţii, bazat pe transparenţă decizională;
     k) evaluarea periodică a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi a centrelor de cercetare - dezvoltare - inovare.

 

     Art. 8

     Rolul CTT se concretizează în:
     a. Negocierea şi întocmirea contractelor de cercetare, a contractelor de servicii sau a acordurilor de parteneriat cu parteneri industriali.
     b. Sensibilizarea cercetătorilor referitor la importanţa comunicării invenţiilor către CTT. Acesta este punctul de plecare al procesului de protecţie a proprietăţii intelectuale.
     c. Susţinerea inventatorilor pentru a face dovada conceptului şi validarea pre-industrială.
     d. Gestionarea protecţiei proprietăţii intelectuale generate de instituţie. Aceasta include identificarea surselor de finanţare, interne şi externe (parteneri industriali) pentru înregistrarea cererilor de protecţie a proprietăţii intelectuale (nu doar brevete, dar şi mărci sau drepturi de autor), precum şi comunicarea cu experţii legali care se ocupă de întocmirea efectivă a dosarelor de brevetare etc.
     e. Negocierea şi întocmirea contractelor de licenţă şi transfer al proprietăţii intelectuale către industrie, cu sau fără sprijinul unor consilieri juridici externi de specialitate.
     f. Încurajarea şi sprijinirea creării de companii noi (start-up şi spin-off). Stimularea culturii antreprenoriale este un element esenţial, pe termen lung, al activităţii CTT şi aceasta se realizează prin difuzarea modelelor de succes şi prin organizarea de contacte, comunicări şi evenimente, în cadrul instituţiei, pentru a sensibiliza personalul CD la problematica antreprenoriatului.

 

     Art. 9.

     CTT are următoarele atribuţii:
     - Promovează activitatea de inovare şi transfer tehnologic;
     - Contribuie la implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi a tehnologiilor avansate;
     - Asigură accesul IMM-urilor la serviciile tehnologice şi infrastructură CDI ale universităţii;
     - Asigură asistenţa pentru achiziţiile de tehnologie (interne sau de import);
     - Asigură realizarea şi administrarea pachetelor de produs (documente transfer CDI - producţie);
     - Asigură transferul eficient al rezultatelor echipelor de CDI către departamentele de producţie din companii;
     - Asigură participarea la competiţii pentru proiecte de CDI finanţate de Guvernul Romăniei prin Ministerul Educaţiei Naţionale si la proiectele finanţate de UE;
     - Elaborează studii statistice sau de fezabilitate pentru activităţile desfăşurate;

 

     III. Patrimoniu. Finanţare

     Art. 10.

     (1) Patrimoniul constă din baza tehnico-materială Corp Palatul Apor, et.1., Universitatea „1 Decembrie 1918", precum şi dotările asigurate de către Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
     (2) Patrimoniul se va dezvolta progresiv în urma activităţilor desfăşurate în cadrul contractelor privind acţiunile suport şi complementare, derulate cu finanţare proprie, naţională şi internaţională, precum şi prin achiziţii din venituri proprii, prin donaţii, prin sponsorizări, acesta fiind inventariat şi înregistrat în evidenţe de baza materială conform procedurilor legale din universitate.

 

     Art. 11.

     Resursele financiare ale compartimentului se constituie din venituri de la buget şi proprii, corespunzătoare activităţilor desfăşurate pe baze contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi din donaţii şi sponsorizări, după cum urmează:
     a. fonduri acordate prin finanţare pe bază de proiect;
     b. fonduri distribuite din fondurile proprii ale universităţii;
     c. taxe de instruire, formare din contractele cu terţi;
     d. taxe de consultanţă, expertizare, încercări experimentale, servicii către terţi;
     e. taxe de participare la sesiuni de instruire, workshop-uri iniţiate către terţi;
     f. sponsorizări, donaţii, subvenţii, concesiuni, alte surse constituite conform legilor în vigoare.

 

     IV. Competenţe

     Art.12

     CTT are în competenţă implementarea strategiilor şi politicilor Universităţii în domeniul educaţiei, cercetării, dezvoltării şi inovării din perspectiva transferului tehnologic, în concordanţă cu dinamica strategiei naţionale a Ministerului Educaţiei Naţionale. V. Relaţii

 

     Art.13.

(1) CTT este o structură a CMCDI este coordonată de directorul CMCDI şi Prorectorul responsabil.
(2) CTT stabileşte relaţii de colaborare internă cu facultăţi, departamente, centre de cercetare şi cu DGA.
(3) CTT stabileşte relaţii de colaborare externă cu Autorităţile de Management, Unităţile de Implementare, Organismele Regionale, Departamente ale Agenţiei de Dezvoltare Regională, ale Consiliului judeţean, ale Consiliilor locale, alte autorităţi, instituţii şi organizaţii cu competenţe în realizarea proiectelor din fonduri structurale europene precum şi cu entităţi similare din străinătate.

 

     V. Activităţi

     Art.14.

     CTT efectuează următoarele activităţi:
     - Asigură transferul de informaţii şi produse ştiinţifice şi de inovare către mediul socio-economic naţional şi internaţional.
     - Înfiinţează şi întreţine un site al compartimentului prin care se realizează diseminarea cunoştinţelor privind transferul tehnologic, schemele de finanţare, documentaţia aferentă (ghiduri de bune practici pe proiecte, referinţe şi documentaţie din ţară şi străinătate, etc.), dreptul la proprietatea intelectuală.
     - Asigură suport la evenimente ştiinţifice (seminarii, prezentări, conferinţe în domeniul TT);
     - Asigură consultanţă în negocierea şi întocmirea contractelor de cercetare, a contractelor de servicii sau a acordurilor de parteneriat cu parteneri industriali;
     - Organizează parteneriate pentru transfer tehnologic;
     - Elaborează referate, rapoarte, analize şi studii pentru informarea tehnologică a mediului academic şi mediului de afaceri;
     - Organizează cursuri privind proprietatea intelectuală şi metodele de informare;
     - Acordă consultanţă la elaborarea ofertelor de proiecte CDI;
     - Acordă consultanţă privind metodologii specifice şi nivelul tehnologic în diverse domenii;
     - Acordă consultanţă privind proprietatea intelectuală şi exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală;
     - Acordă asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea dreptului de proprietate intelectuală;
     - Acordă asistenţă şi consultanţă în domeniul legislativ la nivel european şi internaţional;
     - Acordă asistenţă pentru identificarea partenerilor din mediul privat şi cel universitar;

 

     VI. Încetarea activităţii

     Art.15.

     CTT îşi încetează activitatea prin hotărărea Senatului Universităţii.

 

     VII. Dispoziţii finale

     Art. 16.

     (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării lui prin Hotărărea Senatului Universităţii.
     (2) Regulamentul va putea fi modificat şi completat prin Hotărărea Senatului Universităţii.Aprobat în şedinţa de Senat din 18 februarie 2015